SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Forsikringer og skader

Boligene i sameiet er kollektivt forsikret gjennom sameiets forsikring hos If Skadeforsikring, og sameiet er ansvarlig for skader på boligene som ikke dekkes av forsikringen. Den enkelte sameier trenger derfor ikke å forsikre selve boligen (husforsikring). Innbo er derimot ikke dekket av verken sameiets forsikring eller av sameiet selv, så dette må den enkelte forsikre.

Skader

USBL håndterer forsikringsskader for sameiet. Ved skader på boligen skal den enkelte følge disse retningslinjene:

  1. Ved rørbrudd eller andre lignende skader hvor omfanget øker raskt, ta kontakt med rørlegger/nødvendig fagperson for å begrense omfanget av skaden.
  2. Skadeskjema, for utfylling på PC eller for hånd, skal alltid fylles ut og sendes til USBL (adressen er oppført på skjemaet). Skjemaet kan også fås fra ett av styrets medlemmer.

Dersom skaden skal dekkes av forsikringen, må den enkelte beboer betale egenandelen. Egenandelen til If er for tiden kr 6 000,- (evt. noe høyere ved store skader).

Dersom det etter undersøkelse viser seg at skaden ikke dekkes av forsikringen vil det bli en oppgave for eier, sammen med styret/sameiets byggtekniske konsulent, å avklare ansvaret for skaden og gjøre avtale om videre utbedring. I henhold til forsikringsvilkårene kan man ikke regne med at forsikringsselskapet vil dekke en skade der skadeårsaken ikke er fastslått. En kan heller ikke regne med at sameiet dekker f.eks. skader/feil som skyldes normal slitasje eller problemer der det ikke kan dokumenteres en skadeårsak som faller innenfor sameiets ansvar i henhold til sameiets vedtekter og Eierseksjonsloven forøvrig. Sameiets vedtekter gjør en god jobb med å definere hva eier selv har ansvar for og hva som er sameiets ansvar.

Vær oppmerksom på at den enkelte sameier kan bli stilt ansvarlig for skader som skyldes sameierens forsømmelse eller manglende aktsomhet. Dette følger av vedtektenes §7-1, hvor det blant annet står: ”Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør et mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler. aktsomhet.”

Se også artikkelen om sameierenes vedlikeholdsansvar.

Skadedyr

Dersom du har problemer med skadedyr, har sameiet via forsikringen hos If, en avtale om bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter. Melding om skadedyr meldes direkte til Anticimex på telefon 815 48 250. Vedlagte brosjyre fra Anticimex beskriver dette tilbudet.  Det er ikke egenandel for fjerning av skadedyr, men ved skade på bygning er det egenandel (se over).

Sameiet har også en separat avtale for å forebygge skadedyr som rotter og mus. Gjennom denne avtalen er det satt ut åtestasjoner på utvalgte steder i sameiet. Disse stasjonene kontrolleres og fylles på 4 ganger årlig, samt ved særskilte behov.

Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder